Energie & Industrie

De industrie in Nederland gebruikt circa 1375 PJ energie. Dat is omgerekend 40 procent van het totale energiegebruik in Nederland. [bron: http://www.pbl.nl/infographic/energie]

Driekwart hiervan wordt gebruikt in de procestechnologie, waaronder de petrochemische, farmaceutische en voedselindustrie. [bron: http://www.tudelft.nl/onderzoek/thematische-samenwerking/delft-research-based-initiatives/delft-energy-initiative/onderzoek/energiebesparing-in-de-industrie/]. De chemische en farmaceutische industrie is in 2013 verantwoordelijk voor 74 procent van het energieverbruik in de totale industrie. Het energieverbruik in die sectoren is tussen 1995 en 2013 alleen maar gegroeid, met wel 36 procent.

Het energieverbruik in de andere bedrijfstakken van de industrie vertoont tussen 1995 en 2013 een dalende trend. [bron: http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0017-Energieverbruik-door-de-industrie.html?i=6-40] In 2013 is het energieverbruik van de industrie met 1,4 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In de bouw, basismetaalindustrie en de metaalproducten- / machine-industrie waren de dalingen het grootst.

Stoom
Stoom is één van de belangrijkste energiedragers voor de industrie. De industriesector gebruikt stoom voor stroomopwekking en voor het verwarmen van processen. In Nederland staan rond de 3000 stoomketels opgesteld.  Deze stoomketels verstoken circa 7,5 miljard m3 gas, zo’n 15% van het totale aardgasverbruik van Nederland, naar schatting zo'n 50 miljard m3 gas per jaar. Indien we enkel het gasverbruik van conventionele ketelhuizen in beschouwing nemen dan kan men met relatief eenvoudige en rendabele investeringen zeker 5% tot 7% op dit gasverbruik besparen.

[bron: https://www.ensoc.nl/kennisbank/stoom-kansen-voor-het-oprapen-in-de-industrie]

Afspraken
Het kabinet stimuleert energiebesparing door afspraken te maken met de industrie. De belangrijkste afspraken op een rij:

  • Het energieverbruik in de industrie moet omlaag, bijvoorbeeld door efficiënter te produceren en restwarmte te benutten.
  • De tuinbouwsector verbouwt energiezuiniger groente en fruit via Het Nieuwe Telen. Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal. Dat is een van de ambities uit de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020.
  • ICT-bedrijven gaan efficiënter om met energie, met als doel 50% energiebesparing in de ICT-sector in 2030.

100 PJ energiebesparing
Een van de afspraken uit het energieakkoord is om 100 PJ energiebesparing te realiseren in 2020. Dit doel ligt nog niet binnen bereik, zo bleek uit de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV 2015) van ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de NEV was 55 PJ te verwachten met een mogelijke doorgroei naar 76 PJ. Om het doel van 100 PJ te halen heeft minister Kamp samen met de partijen bij het energieakkoord een groot aantal intensiveringen en een aantal aanvullende maatregelen afgesproken:

a) Allereerst betreft dit de aanscherping van het MEE-convenant en intensivering van de 1-op-1 afspraken die bedrijven met de overheid maken. Als per 1 oktober 2016 (of eerder) blijkt dat de beoogde 9 PJ nog niet binnen bereik is, worden verplichtende maatregelen van kracht.

b) Er wordt een energiebesparingsverplichting ingevoerd. Partijen werken daarvoor twee varianten nader uit: een verplichting voor energieleveranciers en een tenderregeling. Deze maatregel dient tot 20 PJ finale energie te besparen in de periode tot 2020. De maatregel en de invoeringsdatum worden in de Voortgangsrapportage 2016 vastgelegd.

c) Er wordt een verplichting tot realiseren van label C ingevoerd in de kantorenmarkt. Op zo kort mogelijke termijn wordt een effectieve vormgeving van deze maatregel uitgewerkt. De uitwerking en de invoeringsdatum worden in de Voortgangsrapportage 2016 vastgelegd.

[bron: https://www.ensoc.nl/nieuws/energiebesparing-wordt-must-voor-industrie]

Opties voor energiebesparing
Energiezuinig koelen, energiezuinige verlichting, het installeren van een hoog rendementsketel en warmte die bij het produceren vrijkomt gebruiken als verwarming. Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden voor meerdere bedrijfstakken overzichten ontwikkeld met verschillende maatregelen voor energiebesparing. Hiermee wordt meer duidelijk over besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen 5 jaar terugverdienen.

In het Energieakkoord is afgesproken dat deze 'erkende maatregellijsten' worden vastgelegd in regelgeving om duidelijkheid te bieden voor bedrijven en energie te besparen. De eerste lijsten met maatregelen zijn opgesteld voor en door de metaalindustrie, de autoschadeherstelbranche, de rubber en kunststofindustrie, datacenters, zorginstellingen, scholen en publieke kantoren. Deze bedrijfstakken hebben zich samen met lokale overheden bereid getoond om als eerste aan de slag te gaan met de uitvoering van de afspraak uit het Energieakkoord.

Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen nemen. De introductie van de lijsten verduidelijkt deze besparingsverplichting. De lijsten zijn bedoeld om bedrijven een hulpmiddel te geven waarmee ze kunnen voldoen aan de wet en tegelijkertijd interessante besparingsopties kunnen benutten. Volgens de doorrekening van het energieakkoord kan dit bijdragen aan de realisatie van een belangrijk deel van de energiebesparing die het Energieakkoord kan opleveren.

[bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/nieuws/2014/08/06/energiebesparing-voor-bedrijven-duidelijker-en-eenvoudiger]

Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED
Het Europees Parlement (EP) heeft in 2012 de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. In Nederland zijn er twee verplichtingen die sinds juli 2015 gelden in het kader van de Europese richtlijn - artikelen 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

[bron: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn]

Energie-audit
Ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Het is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis daarvan verslag uit van de resultaten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Kostenbatenanalyse
Met de kostenbatenanalyse kunt u de kosten en de baten berekenen van een geplande situatie in vergelijking met HR-WKK en de aansluiting op een warmte- of  koudenet. Deze verplichting geldt voor nieuwe of ingrijpend te renoveren industriële installaties met een totaal thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW en bij een nieuw of ingrijpend te renoveren stadsverwarmings- of koelingsnetwerk. In de regeling is een voorlopige analyse geïntroduceerd. Als uit deze voorlopige analyse blijkt dat een kostenbatenanalyse vermoedelijk een negatief resultaat laat zien, dan hoeft men deze niet volledig uit te voeren.

Meerjarenafspraken
Al sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met het MEE-convenant (voor ETS-bedrijven) en het MJA3-convenant (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van EZ bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. De routekaarten laten zien welke keuzes sectoren maken om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn.

EEP 2017-2020
Gedurende de looptijd van de meerjarenafspraken moet het energie-efficiëntieplan (EEP) iedere 4 jaar geactualiseerd worden. In 2016 is de EEP-ronde 2017-2020 van start gegaan. Alle belangrijke informatie over de actualisatie van uw EEP, zoals het format, de handleiding, wijze van indiening en toetsing, de subsidieregeling EEP voor MJA3-deelnemers en de rol van het bevoegd gezag, vindt u terug op onze website bij het onderdeel energie-efficiëntieplan (EEP).

Bespaar energie én kosten
Meerjarenafspraak of niet, het verbeteren van de energie-efficiëntie kan aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf opleveren. Vaak kunt u met kleine investeringen grote kostenbesparingen realiseren. Bijvoorbeeld door betere isolatie van warmteprocessen, optimalisatie van de persluchtinstallatie of gebruik van ledverlichting. De investeringskosten verdient u vaak binnen korte tijd terug.

Fiscaal voordeel voor investeringen
Als u investeert in energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen, kunt u rekenen op financiële ondersteuning van de overheid. Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsafstrek (MIA) kunt u een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Raadpleeg de Energielijst en Milieulijst 2016 voor de technieken die hiervoor in aanmerking komen. 

[Bron: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/meerjarenafspraken-energie-efficiency]